AVSMEDIA PRO

 

 1. Informații generale privind concedentul : Unitatea Administrativ Teritorială județul

Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă

încheierea unui contract  de concesiune a unui bun aparținând domeniului privat al județului Ialomița în suprafață de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Giurgeni, identificat în  carte funciară nr. 22076.  Bunurile se concesionează conform  O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 29.03.2023.

 1. Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la

care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul  Județului Ialomița ;

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 50,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 04. 2023, ora 16.30
 1. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de

atribuire.

 • Data limită de depunere a ofertelor :­­ 25.04.2023, ora 16.30

4.2      Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului

Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

 • Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă într-

un exemplar,  conform documentației de atribuire.

 1. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor : 26.04.

2023, ora 10,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

 1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro  la termenele stabilite de instanță.

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

04.04.2023.

GMC Media Top si Bottom Page